Salgs- og leveringsbetingelser for EA Bygg & Betong AS

Kun skriftlige og signerte tilbud fra EA Bygg & Betong AS er forpliktende. Tilbudene er bindende i 30 dager om ikke annet er oppgitt. Alle priser er eks. mva. dersom ikke annet er spesifisert.

Innsigelse mot ordrebekreftelsen må komme senest 24 timer etter at denne er mottatt. Levering er iht. vår ordrebekreftelse. Leveransen omfatter kun det som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Eventuelle forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen erstatning.

Når varen overleveres skal kjøper kontrollere varen og påse at den leveres uten skader. Eventuelle skader skal anmerkes på fraktbrevet. Dersom fraktbrevet er uten anmerkning bortfaller kundens mulighet til å kunne reklamere i forhold til transportskader og eventuelle mangler. Alle reklamasjoner må kunne dokumenteres med bilder som påviser skaden / mangelen.

EA Bygg & Betong AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesum og ev. renter og omkostninger er betalt. Salgspantet består inntil EA Bygg & Betong AS sitt krav er innfridd i sin helhet.

I tilfelle av uforutsette hendelser, som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør leveransen, som f. eks streik eller lockout, ved forsinkelse utenfor selgers kontroll av leveransen, på grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft, samt i tilfelle krig, blokade, karantene, brann, havari, uforutsette sammenbrudd i produksjonsanlegget eller tilsvarende force majeure, utsettes leveransen uten ansvar for EA Bygg & Betong AS. Kjøper kan ikke gjøre krav på erstatning ved force majeure.

Vesentlige endringer i valutakursene (mer enn 5 %) vil kunne medføre endring av avtalt pris.

Hvis ikke annet er avtalt er betalingsbetingelsen 7 dager fra fakturadato. Fakturadato er den dagen varen leveres kunden eller en dato etter avtale. Ved betaling etter forfall beregnes rente iht. fastsatte satser og for sen betaling gir EA Bygg & Betong AS rett til å avstå fra videre levering og frigjøre seg fra eventuelle kundeavtaler. Eventuelle motkrav, som reklamasjon på levert vare, berettiger ikke kjøperen til å holde tilbake noe av betalingen.

EA Bygg & Betong AS kan ikke gi noen garanti dersom produktet benyttes til andre formål enn hva produktet er tiltenkt. Reklamasjon må fremsettes skriftlig senest 7 virkedager etter levering. Rett til reklamasjon vedr. levering / transport bortfaller når produktet er tatt i bruk. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir rettet opp av andre enn EA Bygg & Betong AS uten ev. skriftlig samtykke, med mindre en forsinkelse vil innebære en ytterligere skade. Om EA Bygg & Betong AS retter opp mangelen innen rimelig tid opphører reklamasjonsretten. EA Bygg & Betong AS er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis reklamasjon blir rettet opp. EA Bygg & Betong AS er ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlige utover fakturaverdien på leverte vare.

Endringer i ordren kan kun aksepteres når produksjonen av produktet ikke er påbegynt. Enhver endring skal fremmes skriftlig. Vi gjør oppmerksom på at endringer av ordre kan medføre store tilleggskostnader.

Retur av standard lagerførte varer kan kun mottas når det foreligger særlig avtale om dette. EA Bygg & Betong AS vil bergene et retur- og administrasjons-honorar på minimum 20 % av den returnerte varens verdi avhengig av produkt og mengde, frakt besørges alltid av kunde.

Hvis EA Bygg & Betong AS gir teknisk veiledning, er denne å betrakte som service i salgsøyemed. Selger påtar seg ikke erstatningsansvar som følge av dette.

Er leveringsklausul avtalt, skal denne tolkes i henhold til de gjeldende INCOTERMS 2010. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje DDP, ulosset byggeplass.

Tvister mellom selger og kjøper skal avgjøres etter norsk rett og av de alminnelige domstoler i Norge ved selgers hjemting.

Klikk for å laste ned

[pdf-direct-link url=»https://www.eabygg.no/wp-content/uploads/securepdfs/2020/08/Salgs1.pdf»] [/pdf-direct-link]

TA KONTAKT MED DINE DRØMMER ELLER PLANER

Sammen kan vi realisere dem!